เจดีย์มหามงคล บัว

เจดีย์มหามงคล บัว

ตั้งอยู่ที่ ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด ชั้นล่างสุดเป็นห้องอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไทยอีสาน ซึ่งรวบรวมเพลงพื้นบ้านไทยอีสานไว้ ชั้นที่ 2 เป็นห้องสมุด รวบรวมหนังสือธรรมะที่แต่งโดยหลวงตามหาบัว

 

ชั้นที่ 3 เป็นรูปเหมือนหลวงตาบัวและเป็นที่นั่งภาวนาสำหรับผู้ต้องการความสงบ ชั้นที่ 4 ชั้นบนสุด เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว และหลวงปู่หล้า โดยมีพระอัฐิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้กราบไหว้ “เจดีย์มหามงคลบัว” เป็นเจดีย์เดียวที่ได้รับอนุญาตจากท่านหลวงตาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้มาดูการถมที่ วางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวท่านเอง ชั้นบนสุดมีหุ่นขึ้ผึ้งของพระเถระที่สำคัญ 4 รูป คือ หลวงตามหาบัว หลวงปู่หล้า เขมปัตโต หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่เสาร์ กันตสีโลCopyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา