10 ประเทศที่พกอาวุธ “ปืน” เข้าเมืองได้

10 ประเทศที่พกอาวุธ “ปืน” เข้าเมืองได้

10 ประเทศที่พกอาวุธ “ปืน” ผ่าน ตม. ได้
สาเหตุที่บางประเทศ ไม่อนุญาตให้มีพกอาวุธขณะเดินทางข้ามประเทศ โดยเฉพาะการเดินทางด้วยเครื่องบินนั้น ก็เพราะว่า เป็นมาตรการป้องกันการก่อการร้าย รวมถึงป้องกันการเกิดเหตุร้ายแรงต่างๆ เช่น การจี้ตัวประกัน การสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย การทำร้ายผู้อื่นในที่สาธารณะ

ขอบคุณภาพจาก: ภ.ชิงหมาเถิด (The Dog)

สำหรับบางประเทศ ที่มีการอนุญาตให้พกอาวุธ “ปืน” ได้นั้น ถือเป็นการออกกฎหมายเฉพาะทาง ทางสหประชาชาติกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆ จะต้องมาออกกฎหมายร่วมกัน ซึ่งการพิจารณาและตัดสินว่าประเทศไหนสามารถพกอาวุธเข้าประเทศได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับอัตราของประชากรที่ถือครองปืน (ส่วนใหญ่เป็นปืนพก) ว่ามีมากน้อยแค่ไหน กฎหมายมีความรัดกุมเพียงใด การดำเนินการตรวจสอบเข้มงวดหรือเปล่า รวมถึงปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และ 10 ประเทศต่อไปนี้คือประเทศที่สามารถพกอาวุธปืนเข้าเมืองได้

1.สหรัฐอเมริกา

2.สาธารณรัฐเช็ก

3.สวิตเซอร์แลนด์

4.ปานามา

5.นอร์เวย์

6.แคนาดา

7.สวีเดน

8.เซอร์เบีย

9.ฟินแลนด์

10.ฮอนดูรัส

ความเป็นมาของ พระสังฆราชไทย

ความเป็นมาของ พระสังฆราชไทย
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ พระสังฆราช น้องๆ เคยสงสัยกันมั้ยคะว่า ทำไมประเทศไทยถึงต้องมีพระสังฆราช แล้วพระสังฆราชคืออะไร มีประวัติความเป็นมา ความสำคัญอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาให้อ่านกันค่ะ

พระสังฆราชไทย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา
สมเด็จพระสังฆราช คือพระประมุขแห่งคณะสงฆ์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ที่มาและอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลไทย
สมเด็จพระสังฆราช เป็นตำแหน่งที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีหลักฐานจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จารึกคำว่า สังฆราช ไว้ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นตำแหน่งสมณะศักดิ์สูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ราชอาณาไทย ทรงเป็นองค์ประธานการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งตำแหน่งนี้น่าจะมีที่มาจากคณะสงฆ์ไทย นำแบบอย่างมาจาก ลัทธิลังกาวงศ์ โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ทรงอัญเชิญพระเถระผู้ใหญ่ของลังกา ที่เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทยนั่นเอง

พระสังฆราชสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้เพิ่มตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นสกลมหาสังฆปริณายก มีอำนาจว่ากล่าวออกไปถึงหัวเมือง โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายคามวาสี เป็นพระสังฆราชขวา สมเด็จพระวันรัตเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอรัญวาสี เป็นสังฆราชซ้าย องค์ใดมีพรรษายุกาลมากกว่า ก็ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช

ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา พระอริยมุนี ได้ไปสืบอายุพระพุทธศาสนาที่ลังกาทวีป มีความชอบมาก เมื่อกลับมาได้รับสมณศักดิ์สูงขึ้นตามลำดับจนเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระเจ้าเอกทัศน์มีพระราชดำริให้คงราชทินนามนี้ไว้ จึงทรงตั้งราชทินนามสมเด็จพระสังฆราชเป็น สมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี และมาเป็น สมเด็จพระอริยวงษญาณ ในสมัยกรุงธนบุรี และได้ใช้ต่อมาจนถึง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงปรับปรุงเพิ่มเติมเป็น “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” ซึ่งได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ตามทำเนียบสมณศักดิ์ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ที่มีตำแหน่งสังฆปริณายก 2 องค์ ที่เรียกว่า พระสังฆราชซ้าย/ขวา ดังกล่าวแล้ว ยังมีคำอธิบายอีกประการหนึ่งว่า สมเด็จพระอริยวงศ์ เป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาว่า คณะเหนือ พระพนรัตน์เป็นพระสังฆราชฝ่ายซ้ายว่า คณะใต้ มีพระสุพรรณบัฏจารึกพระนามเมื่อทรงตั้งทั้ง 2 พระองค์ แต่ที่สมเด็จพระพนรัตน์ โดยปกติไม่ได้เป็นสมเด็จ ส่วนพระสังฆราชฝ่ายขวานั้นเป็นสมเด็จทุกพระองค์ จึงเรียกว่าสมเด็จพระสังฆราช จึงเป็นมหาสังฆปริณายก มีศักดิ์สูงกว่าพระสังฆราชฝ่ายซ้าย ที่พระพนรัตน์แต่เดิม ทรงยกพระเกียรติยศเป็นสมเด็จแต่บางองค์ มาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงเป็นสมเด็จทุกพระองค์

เมื่อครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี วิธีการปกครองพระราชอาณาจักรในครั้งนั้น หัวเมืองใหญ่ที่ห่างไกลจากราชธานี เป็นเมืองประเทศราชโดยมาก แม้เมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้ราชธานี ก็ตั้งเจ้านายในพระราชวงศ์เสด็จออกไปครองเมือง ทำนองเจ้าประเทศราช เมืองใหญ่แต่ละเมือง จึงน่าจะมีพระสังฆราชพระองค์หนึ่ง เป็นสังฆปรินายกของสังฆบริษัทในเมืองนั้น ดังปรากฏเค้าเงื่อนในทำเนียบชั้นหลัง ยังเรียกเจ้าคณะเมืองว่าพระสังฆราชอยู่หลายเมือง จนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงเปลี่ยนมาเป็นสังฆปาโมกข์

พระสงฆ์ฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสีนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาล คือฝ่ายที่พำนักอยู่ใกล้เมืองเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย เรียกว่าคามวาสี อีกฝ่ายหนึ่งบำเพ็ญสมณธรรมในที่สงบเงียบตามป่าเขา ห่างไกลจากบ้านเมืองเรียกว่าอรัญวาสี ภิกษุ แต่ละฝ่ายยังแบ่งออกเป็นคณะ แต่ละคณะจะมีพระราชาคณะปกครอง หัวหน้าพระราชาคณะเรียกว่าสมเด็จพระราชาคณะ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเปลี่ยนพระอิสริยยศสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เป็น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงเศวตฉัตร 5 ชั้น พระราชวงศ์ชั้นรองลงมา เท่าที่ปรากฏ มีชั้นหม่อมเจ้าผู้ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช มีคำนำหน้า พระนามว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงฉัตรตาดเหลือง 5 ชั้น

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชหนึ่งพระองค์ ตามคำกราบบังคมทูลของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ในการนี้ นายกรัฐมนตรีจะเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ แต่ถ้าสมเด็จพระราชาคณะดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จะเสนอสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นตามลำดับสมณศักดิ์และความสามารถในการทำหน้าที่แทน

รู้มั้ย ต้องเวียนเทียนวันไหนบ้าง

รู้มั้ย ต้องเวียนเทียนวันไหนบ้าง
สำหรับประเพณีการ “เวียนเทียน” นั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้บูชา และระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยกำหนดให้เดินวน 3 รอบ ในบริเวณวัด แต่ต้องเป็นส่วนสำคัญภายในวัด อาทิ โบสถ์ เจดีย์ โดยระหว่างเดินนั้นต้องถือดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมกับสำรวมจิตใจให้สงบไปด้วย ซึ่งการเวียนเทียนนิยมทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อไปนี้เท่านั้นค่ะ น้องๆ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ!? หรืออาจจะสับสนว่าจริงๆ แล้วมีวันสำคัญวันไหนที่ต้องเวียนเทียนบ้าง? รู้มั้ย? ต้องเวียนเทียนวันไหนบ้าง!

รู้มั้ย? ต้องเวียนเทียนวันไหนบ้าง!
วันมาฆบูชา
รู้มั้ย ต้องเวียนเทียนวันไหนบ้าง

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่มีไว้เพื่อให้ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาต ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 9 เดือน (45 ปี ก่อนพุทธศักราช) ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการได้แก่

พระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแคว้นต่างๆ กลับมาอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย
พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา
พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา 6 ข้อ
วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)
วันวิสาขบูชา
รู้มั้ย ต้องเวียนเทียนวันไหนบ้าง วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ประมาณราวๆ เดือนพฤษภาคม แต่ถ้าหากตรงกับปีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 ราวๆ เดือนมิถุนายน ความสำคัญของวันวิสาขบูชาคือ เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งบังเอิญเกิดขึ้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6) ทั้ง 3 เหตุการณ์เลย ไปดูกันว่าแต่ละเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้น

1.เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ

2.เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

3.หลังจากตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

>> ประวัติ วันวิสาขบูชา มีความสำคัญอย่างไร?

วันอาสาฬหบูชา
รู้มั้ย ต้องเวียนเทียนวันไหนบ้าง วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือประมาณเดือนกรกฎาคมนั่นเอง สำหรับวันนี้มีความสำคัญเพราะเคยเกิดเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนาโดยสรุปดังนี้คือ
1.เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
2.เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
3.เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น
4.เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
d01201a86e978c86e2728671d0eb6d971f05f304.jpg-1
เมื่อถึงวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ส่วนมากก็จะเป็นวันหยุดทางราชการด้วย น้องๆ อาจจะชวนครอบครัวเข้าวัดทำบุญ เวียนเทียน ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่ด้วยนะคะ

คบคนเกิดปีไหน ถึงจะโชคดีในเรื่องความรักกันนะ

คบคนเกิดปีไหน? ถึงจะโชคดีในเรื่องความรักกันนะ
หากคุณอยากมีโชคดีในด้านความรัก ควรเลือกที่จะคบเพื่อนหรือคนรัก ที่จะช่วยเสริมโฉลกในด้านความรักของคุณให้ดียิ่งขึ้น หรือช่วยผลักดัน ให้คำปรึกษาที่เต็มไปด้วยความหวังดี แต่การคบคนดีอย่างเดียวคงไม่พอ แม้คนที่คุณคบอยู่ด้วยอาจไม่ได้มีเจตนาร้ายตรงไหนกับคุณ แต่คุณกับเป็นอันต้องมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้ง เจอหน้ากันก็ทำให้มีเหตุบาดหมางกันทุกที ทำอย่างกับชาติก่อนเคยมีเรื่องกันมานานซะงั้นแหละ ซึ่งความจริงแล้วอาจจะเป็นเพราะว่า ดวงของคุณกับเขาไม่ถูกโฉลกกันมากกว่า ต่อให้พยายามจูนให้เข้าหากันก็คงไม่ได้ผลสักเท่าไหร่… ดังนั้นเราลองมาดกันว่าปีเกิดตามปีนักษัตรของคุณจะมีดวงถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันใดบ้าง ^^

อยากโชคดีในเรื่องความรัก
คนที่เกิดปีชวด
คนที่เกิดปีนี้มักจะถูกโฉลกกับคนที่เกิดในวันพุธ และวันเสาร์

คนที่เกิดปีฉลู
คนที่เกิดในปีนี้จะถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ และวันพุธ

คนที่เกิดปีขาล
คนที่เกิดในปีนี้จะถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

คนที่เกิดปีเถาะ
คนที่เกิดในปีนี้จะถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันอังคาร และวันศุกร์

คนที่เกิดปีมะโรง
คนที่เกิดในปีนี้จะถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันพุธ และวันเสาร์

คนที่เกิดปีมะเส็ง
คนที่เกิดในปีนี้จะถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

คนที่เกิดปีมะเมีย
คนที่เกิดในปีนี้จะถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์

คนที่เกิดปีมะแม
คนที่เกิดในปีนี้จะถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันจันทร์ และวันพุธ

คนที่เกิดปีวอก
คนที่เกิดในปีนี้จะถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันพุธ และวันเสาร์

คนที่เกิดปีระกา
คนที่เกิดในปีนี้จะถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี และวันเสาร์

คนที่เกิดปีจอ
คนที่เกิดในปีนี้จะถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี และวันเสาร์

คนที่เกิดปีกุน
คนที่เกิดในปีนี้จะถูกโฉลกกับคนที่เกิดพฤหันสบดี และวันศุกร์

สัตว์เลี้ยงน่ารัก กับปัญหาด้านสุขศาสตร์ในบ้าน

สัตว์เลี้ยงน่ารัก กับปัญหาด้านสุขศาสตร์ในบ้าน
การมีสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในบ้านช่วยสร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้แก่คนในครอบครัว นอกจากผ่อนคลายกับการได้เล่นกับสัตว์ตัวโปรดก็ยังเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกได้เป็นอย่างดี ยิ่งแบบบ้านไหนมีเด็กเล็กๆก็เป็นการฝึกให้มีความเมตตาและรู้จักแบ่งปัน อันจะส่งผลทำเค้าให้มีจิตใจอ่อนโยนต่อไปในอนาคต แต่อย่าลืมว่าการเลี้ยงสัตว์ก็มีอันตรายแฝงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะกับเด็กๆที่มีภูมิต้านทานต่ำ เราจะมีวิธีจัดการและทำความสะอาดได้อย่างไร มาดู 2 สิ่งสำคัญที่ควรต่อการใส่ใจพร้อมๆกันเลยค่ะ รูปภาพ Coffee Gapi
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในแบบบ้านสัตว์เลี้ยง
สถานที: Coffee Gapi
ขนสัตว์
ขนสัตว์เป็นสิ่งที่หลุดร่วงได้ตลอดเวลา จึงเป็นธรรมดาที่เจ้าตัวแสบไปนั่งไปนอนตรงไหนก็ทิ้งหลักฐานเอาไว้จนทั่ว ทั้งห้องนั่งเล่น หรือแม้แต่ห้องนอน นอกจากจะขนฝุ่นละออง และเชื้อโรคที่ยากหลีกเลี่ยงแล้ว เจ้าตัวก็ยังอุตส่าห์แถมเห็บ เหา ไร และอีกสารพัดสิ่งที่มองไม่เห็นติดตัวมาด้วย ซึ่งนอกจากทำให้การตกแต่งบ้านสกปรกไม่ชวนมอง สิ่งเหล่านี้ยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับระบบทางเดินหายใจอันเป็นต้นเหตุของอาการภูมิแพ้และหอบหืดอีกด้วยนะคะ ฉะนั้นเด็กๆควรระวังให้ดีเลย รูปภาพ Coffee Gapi
วิธีทำความสะอาด
การใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดแบบบ้านเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับบ้านใครก็ตามที่มีสัตว์เลี้ยง ในกรณีที่ขนสัตว์ติดแน่นจนเครื่องดูดฝุ่นเอาไม่อยู่ ลองหาซื้อผลิตภัณฑ์ประเภท fabric softener ฉีดบนพื้นผิวแล้วทิ้งไว้ให้แห้งก็จะช่วยให้ขนหลุดออกได้ง่ายกว่าเดิม นอกจากการรักษาความสะอาดแล้วการจำกัดบริเวณที่สัตว์เลี้ยงไม่ควรเข้าถึง เช่น ห้องครัว ห้องนอน ห้องที่มีเด็กเล็ก รวมถึงการอาบน้ำแปรงขนให้สัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยลดอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง เครื่องนุ่งห่มในบ้านควรเก็บไว้ในตู้ที่มีฝาปิดมิดชิด หากมีขนสัตว์ติดอยู่กับเสื้อผ้า การใช้เครื่องดูดฝุ่นคงดูจะรุนแรงไปสักหน่อย ใช้แค่ลูกกลิ้งทำความสะอาดก็เพียงพอ แต่ถ้าหันซ้ายหันขวามองไม่เห็นอะไรจะใช้กระดาษกาวเป็นตัวช่วยแบบ “แคว่กๆ” ก็พอแก้ขัดไปได้บ้าง
นอกจากปัญหาด้านความสะอาดดังที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งที่น่าหัวเสียยิ่งกว่าคือกลิ่นที่เจ้าตัวแสบขับถ่ายเอาไว้ไม่เป็นที่เป็นทาง ซึ่ง forfur จะหาโอกาสมาแนะนำการป้องกันและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านแก่สมาชิกในโอกาสต่อไป แต่ตอนนี้ได้เวลาพาสุดที่รักของคุณอาบน้ำแปรงขนแล้วค่ะสัตว์เลี้ยงน่ารัก กับปัญหาด้านสุขศาสตร์ในบ้าน

เคล็ดลับเรื่องแสงสว่าง แต่งบ้านสวยสะกดทุกสายตา

เคล็ดลับเรื่องแสงสว่าง แต่งบ้านสวยสะกดทุกสายตา
อย่างที่บอกไปแล้วข้างต้นว่า การตกแต่งบ้านที่ดีนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องแสงสว่างด้วย เพราะถ้าหากมีมุมไหนทึบแสงจนเกินไปก็อาจทำให้บ้านดูไม่สดใส ส่งผลเสียให้การตกแต่งภายในบ้านได้เช่นกัน เพื่อให้การทำงานที่ดีของแสงสว่างครอบคลุมทุกมุมบ้าน การเลือกโคมไฟอย่างถูกต้องถือเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ โคมระย้า (แชนเดอร์เลีย) หรือแม้แต่เชิงเทียนติดผนัง เพื่อจะได้รับแสงอย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตามมาดูเคล็ดลับการเลือกพร้อมกับเราเลย
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในตกแต่งแสงไฟเคล็ดลับเรื่องแสงสว่าง ให้บ้านสวยสะกดทุกสายตา
สถานที่: Jas Sofa Gallery
ห้องนั่งเล่น หรือว่าห้องรับแขกนั้นถือว่าเป็นห้องที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้าน คุมโทนสีห้องเป็นสีขาวเทา เพื่อขับให้โซฟาดูโดดเด่น เก๋ไก๋ด้วยโคมระย้าดีไซน์โมเดิร์นที่ตำแหน่งไม่สูงจนเกินไป นอกจากได้แสงสว่างที่พอดีแล้ว ยังเพิ่มจุดเด่นให้ห้องนั่งเล่นดูสวยงามอีกด้วย
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในตกแต่งแสงไฟเคล็ดลับเรื่องแสงสว่าง ให้บ้านสวยสะกดทุกสายตา
สถานที่: Villa Vinotto
ห้องทานอาหาร แต่งห้องอาหารกับโคมไฟแขวนหน้าจอกว้างด้วยเฉดสีที่ดูอบอุ่น แสงสว่างนั้นไม่ควรจ้าจนเกินไปเพราะจะทำให้ตาของสมาชิกภายในครอบครัวที่มาร่วมรับประทานอาหารพร่ามัวได้ ดั้งนั้นข้อจำกัดก็คือควรอยู่สูงเหนือดวงตา 20 เซนติเมตร โดยปัจจุบันมักจะเลือกแบบที่มีเส้นผ่านศูนยบ์กลางขนาดใหญ่ ห้องอาหารนี้เลือกโต๊ะที่มีความยาวและสูง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างที่มีเงามืด ช่วยกระจายแสงได้มากขึ้น
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในตกแต่งแสงไฟเคล็ดลับเรื่องแสงสว่าง แต่งบ้านสวยสะกดทุกสายตา
สถานที่: H-cape
มุมอ่านหนังสือ เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการอ่านหนังสือในมุมห้องนั่งเล่น โคมไฟตั้งพื้นที่หมุมได้รอบทิศสามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้เพื่อสภาพแวดล้อมและการทำงานของแสงสว่างที่ดี เช่นเดียวกับไอเดียนี้ เลือกวางโซฟาสบายๆ จับคู่กับโคมไฟตั้งพื้นสีดำ
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในตกแต่งแสงไฟเคล็ดลับเรื่องแสงสว่าง แต่งบ้านสวยสะกดทุกสายตา
สถานที่: Villa Vinotto
ห้องนั่งเล่น สำหรับอีกหนึ่งห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ เลือกโคมไฟแขวนที่มาเพื่อเพิ่มแสงสว่างไปทั่วทั้งห้องควรเลือกโคมไฟสะท้อนแสงขนาด 80×90 เซนติเมตร
ห้องนอนแบบห้องนอนแต่งห้องนอนตกแต่งห้องนอนเคล็ดลับเรื่องแสงสว่าง แต่งบ้านสวยสะกดทุกสายตา
สถานที่: Arden Phatthanakan
ห้องนอน ห้องนอนได้รับการออกแบบให้พักผ่อนควรหลีกเลี่ยงไฟทีอยู่บนเพดานสูงๆ หากต้องการ spot lighting สำหรับอ่านหนังสือบนเตียงคุณสามารถเลือกหลอดไฟมาเปลี่นยติดผนังทั้งสองด้านก็ได้ อีกทั้งยังไม่ไปเกะกะโต๊ะอีกด้วย

รีวิว ทองดี ฟันขาว : ตำนานวีรบุรุษไทย

หนังเรื่องนี้กำกับโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นักแสดงมากประสบการณ์ที่เคยฝากผลงานเรื่องบางระจัน และนักแนวประวัติศาสตร์มาหลายเรื่อง ด้วยประสบการณ์ในการแสดงมากกว่า 30 ปี ทำให้เขารู้แนวทางการกำกับภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
เรื่อง ทองดี ฟันขาว เป็นเรื่องของ จ้อย เด็กไทยธรรมดาคนหนึ่ง ที่สุดท้ายได้มาเป็นพระยาพิชัยดาบหัก แต่กว่าเขาจะมีวันนี้เขาได้เจออะไรมาบ้าง หนังพูดถึงเส้นทางของ จ้อย ที่ชอบมวยไทยมาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อ จนตัวเองต้องฝึกเอง และรับต่อยมวยเพื่อเลี้ยงชีพให้กับสำนักต่างๆ

ทองดี ฟันขาว
Photo credit: f.ptcdn.info
หนังเรื่องนี้เป็นชีวิตของคนไทยโบราณจริงๆ ที่ตระเวนตามหาความรู้ในสิ่งที่สนใจด้วยตัวเองจากสำนักต่างๆ บัวขาวที่เป็นนักมวยอยู่แล้ว จึงแสดงได้สมบทบาท ถึงแม้ตัวเขาเองจะไม่เก่งเรื่องการพูด แต่ในตัวหนังแล้ว เขาก็เป็นคนที่เหมาะสมจะเล่นบทนี้ ด้วย character ท่าทาง และทุกอย่างที่เป็นต้นตำรับของนักมวยไทย และด้วยวิชามวยไทยที่บัวขาวมี ก็ทำให้นายทองดี มีท่าทางการต่อสู้ที่สมจริง โดยเฉพาะการรำมวยไหว้ครู เป็นมวยไทยแท้ ที่สวยงาม สำหรับนักแสดงคนอื่นก็ไม่น้อยหน้าในเรื่องท่ารำและเชิงมวยเลย

ทองดี ฟันขาว
Photo credit: boomchanneltv.com
สำหรับหนังเรื่องนี้ ครูมวยแต่ละคนดูไม่ได้เป็นคนดีกันทุกคน มีการเย้ยหยัน ถากถาง ก็เข้าใจครับว่าเป็นหนัง และทำเพื่ออรรถรส แต่ความจริง ครูมวยสมัยก่อนก็อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจทำให้เด็กสมัยนี้มองดูครูยุคก่อนว่า ทำไมครูใจร้าย เย้ยหยันคนอื่น และไม่มีความเมตตาปราณี และดูเป็นตัวร้ายมากกว่าครู

ฉาก action ของเรื่องนี้ ในมุมมองส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีเยอะมากกว่านี้ รู้สึกยังไม่ค่อยหนำใจเท่าไหร่ โดยเฉพาะตอนที่นายทองดีสู้กับครูมวยของพระเจ้าตาก ถ้าใครที่ชอบมวยไทยเป็นทุนเดิม และชอบบัวขาวอยู่แล้ว เรื่องนี้คุณต้องชอบมากแน่ๆ ครับ

ส่องเทรนด์สีแต่งบ้าน 2017 เพียงแค่เห็นก็ต้องอิน

ส่องเทรนด์สีแต่งบ้าน 2017 เพียงแค่เห็นก็ต้องอิน
ปลายปีแบบนี้นอกจากเช็คเทรนด์แฟชั่น เสื้อผ้า หน้า ผม แล้ว โทนสีตกแต่งบ้านถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ในเรื่องของการตกแต่งบ้านปี 2017 นั้น ยังให้ความสำคัญกับโทนสีสบายตาสดใส สร้างความกระตือรือร้นให้กับชีวิต ถ้าเพื่อนๆไม่อยากตกเทรนด์ในการตกแต่งบ้าน เรามี 7 เฉดสี สำหรับปี 2017 มาแนะนำค่ะ รับรองว่าอินไม่มีเอาท์แน่นอน แถมดีต่อสภาพร่างกลาย และจิตใจด้วยค่ะ
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในเทรด์สีตกแต่งบ้าน ส่องเทรนด์สีแต่งบ้าน 2017 เพียงแค่เห็นก็ต้องอิน!
สถานที่: Maggio
สีเขียว Kale เจ้าสีเขียวของผักคะน้าหรือสีชุดทหารที่หยิบขึ้นมาสวมใส่เมื่อไหร่ก็ไม่มีครั้งไหนที่หลุดเทรนด์ เช่นเดียวกับการตกแต่งบ้าน เราสามารถนำโทนสีนี้มาตกแต่งภายในบ้านให้ดูทันสมัยได้ ไม่ว่าจะเป็นผนัง หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ เลือกชุดโซฟาหนังขนาดใหญ่เฉดสีใกล้เคียงกันเพื่อให้สีและแสงของห้องดูสบาย พร้อมแขวนรูปและของประดับให้ห้องดูมีเรื่องราว
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในเทรด์สีตกแต่งบ้าน ส่องเทรนด์สีแต่งบ้าน 2017 เพียงแค่เห็นก็ต้องอิน!
สถานที่: โนเบิล
สีน้ำตาลครีม Sahara Wind สีน้ำตาลครีมยอดสีอมตะที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยผู้คนก็ยังนิยมนำมาตกแต่งบ้านอยู่เสมอ ด้วยโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ นุ่มละมุนสายตา ให้อารมณ์ถึงทะเลทรายอันกว้างใหญ่ สร้างลุคผ่อนคลายและอบอุ่นให้ผู้พักอาศัย อีกทั้งยังเข้ากับเฟอร์นิเจอร์สไตล์อื่นๆได้ดี ในปี 2017 นี้ จึงไม่พลาดเทใจให้กับโทนสีนี้ค่ะ
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในเทรด์สีตกแต่งบ้าน ส่องเทรนด์สีแต่งบ้าน 2017 เพียงแค่เห็นก็ต้องอิน!
ภาพ : SB CDC
สีเหลืองเฉด Sunshine Yellow สีเหลืองอีกหนึ่งเฉดสีที่ไม่เคยหลุดกระแสเลยสักครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความมีพลัง การเริ่มต้นวันใหม่ที่ดี ไอเดียนี้นำสีเหลืองสว่างไสวมาจับคูีกับการตกแต่งห้องนอนสไตล์วินเทจ สวย กลมกล่อม ไม่เจิดจ้าจนเกินไป
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในเทรด์สีตกแต่งบ้าน ส่องเทรนด์สีแต่งบ้าน 2017 เพียงแค่เห็นก็ต้องอิน!
ภาพ : SB ราชพฤกษ์
สีน้ำเงินเฉด Lapis Blue โทนสีน้ำเงิน จัดเป็นสีที่ให้ความสง่างาม สร้างความสดชื่น เรียบหรู สงบนิ่งให้แก่ผู้พักอาศัย หากอยากมีห้องนอนเก๋ไก๋ในปี 2017 ต้องไม่พลาดหยิบโทนสีน้ำเงินมาเป็นส่วนหนึ่งของห้องดูนะคะ ไอเดียนี้เราเลือกทาผนังด้วยสีน้ำเงิน โดยใช้เฟอร์นิเจอร์สีขาวแทรกในทุกองค์ประกอบเข้ากับห้องได้เป็นอย่างดี
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในเทรด์สีตกแต่งบ้าน ส่องเทรนด์สีแต่งบ้าน 2017 เพียงแค่เห็นก็ต้องอิน!
สถานที่: 3nvy
สีชมพู Pastel Pink สาวกสีชมพูได้เฮกันอีกปีแน่นอน กลับมาอีกครั้งกับสีชมพูพาสเทล ที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิง อ่อนไหว และความรัก ห้องนี้หยิบสีชมพูมาผสานกับสไตล์คลาสสิคได้อย่างกลมกลืน เพิ่มความพิเศษด้วยผ้าม่าน ยกบรรยากาศรอบตัวมาไว้ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ใบหญ้า ลวดลายธรรมชาติบนเก้าอี้
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในเทรด์สีตกแต่งบ้าน ส่องเทรนด์สีแต่งบ้าน 2017 เพียงแค่เห็นก็ต้องอิน!
สถานที่: Arden Ladprao 71
สีเทา Mineral Gray สีเทา คือสีที่ให้ความรู้สึกสงบ เคร่งขรึม และสบายตา นอกจากนี้ยังแอบมีความเก๋ไก๋ เรียกได้ว่าเป็นโทนสีที่ทันสมัยตลอดกาล เมื่อนำมาจับคู่กับเฟอร์นิเจอร์ไม้หรือของประดับชิ้นอื่น ช่วยเสริมให้ห้องดูโดดเด่น ทำให้ภาพรวมออกมาขลังแต่แฝงด้วยอารมณ์อบอุ่น
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในเทรด์สีตกแต่งบ้าน ส่องเทรนด์สีแต่งบ้าน 2017 เพียงแค่เห็นก็ต้องอิน!
สถานที่: Quince
โทนสีแดง Cherry Blink สีแดงเป็นสีที่บ่งบอกถึงความเต็มที่ หรือความเป็นที่สุดในทุกๆด้าน ห้องนี้นำสีแดงมาบุฝ้าเพดานเป็นจุดดึงดูดสายตา เพิ่มความกระปรี้กระเปร่าด้วยการหาโซฟาโทนสีตัดกันมาตกแต่งบ้าน เสริมด้วยโคมไฟชิคๆ ทำให้บ้านของคุณดูสร้างสรรค์ได้ไม่ยาก รู้แล้วนะคะ 7 เฉดสีมาแรงในปี 2017 นั้นมีอะไรบ้าง ชอบสีไหนนำมาปรับใช้กับบ้านให้ดูสร้างสรรค์กันได้เลย

รู้ก่อนต่อเติมบ้าน…ปรับบ้านเก่าให้คุ้ม

เพราะบางครั้งบ้านที่พักอาศัยมานานเริ่มจะไม่ตอบโจทย์ ด้วยระยะเวลาในการสร้าง หรือสมาชิกครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้พื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การต่อเติมบ้านจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแทนการซื้อบ้านใหม่ วันนี้เราจะพาไปดูข้อควรรู้ดีๆก่อนการต่อเติมบ้านกันค่ะ
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในรีโนเวทบ้านต่อเติมบ้านปรับพื้นที่บ้านเก่าให้คุ้มค่า
สถานที่: oggi
– เริ่มวางแผนเพื่อการปรับปรุงบ้านในอนาคต ค้นหาดีไซน์และไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบ ก่อนเราจะลงมือทำการต่อเติมบ้านนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร หากถ่ายทอดออกมาไม่ได้ ให้ใช้ภาพจากนิตยสารหรือเว็บไซต์จะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้ออกแบบได้เข้าใจยิ่งขึ้น และที่สำคัญมากกว่าความสวยงามของตัวแบบบ้านแล้ว ยังต้องตอบสนองการใช้งานของสมาชิกภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เนื่องจากสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ยังอยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน
ห้องครัวแบบห้องครัวแต่งห้องครัวตกแต่งห้องครัวปรับพื้นที่บ้านเก่าให้คุ้มค่า
สถานที่: ma-d
-หลักการออกแบบเบื้องต้น การที่เราจะต่อเติมแบบบ้านในแต่ละครั้งนั้น ไม่ว่าเราจะจ้างสถาปนิกหรือว่าผู้รับเหมา ตัวผู้ว่าจ้างเองต้องหมั่นลงไปดูผลงานอยู่เรื่อยๆ เวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาจะได้แก้ไขอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
แต่งบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งภายในรีโนเวทบ้านต่อเติมบ้านปรับพื้นที่บ้านเก่าให้คุ้มค่า
สถานที่: ma-d
– เลือกคนสานฝันอย่างมีอาชีพ เคยได้ยินมั้ยคะ บางคนปล่อยปละละเลยงานหรือทำงานออกมาไม่เหมือนที่เจ้าของวาดไว้ ทำให้ผู้ว่าจ้างเสียทั้งงบประมาณและเกินกว่าเวลาที่กำหนด ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนควรคำนึงถึง ฉะนั้นต้องเลือกคนให้ถูกต้องกับประเภทของงาน ถ้าหากการต่อเติมของคุณเน้นที่งานออกแบบควรเลือกว่าจ้างสถาปนิก หรือเน้นไปทางโครงสร้างหนักๆ ก็ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างเป็นต้น ถ้าแบบง่ายๆไม่มีรายละเอียดมาก สามารถปรึกษาผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้เลยค่ะ
-การขออนุญาติต่อเติม เคยมีลูกค้าบางคนไม่เข้าใจ ขอเพิ่มโน่นเติมนี่กับสถาปนิกเกินกว่าที่แบบกำหนดไว้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยๆเช่นกัน เมื่อสร้างเสร็จแล้วไม่ตรงกับแบบ ทางออกง่ายๆก็คือเราควรตกตงกันให้ดีและหว่างลูกค้า ผู้ออกแบบ และเจ้าหน้าที่ของเขต และไม่ทำเกินกว่าแบบที่ขออนุญาติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาค่ะ

สัตว์เลี้ยงแสนรักของผู้ชาย บอกลักษณะนิสัยผู้ชาย

สัตว์เลี้ยงแสนรักของผู้ชาย บอกลักษณะนิสัยผู้ชาย
ผู้ชายที่รักหมา
มีนิสัยชอบเป็นผู้นำ ไม่ชอบให้ใครมาบงการ หรือมาบังคับบัญชา ตัวเขาเองรักอิสรภาพ มีความเป็นผู้นำสูง ให้การปกป้องดูแลคนที่เขารักเป็นอย่างดี เขาไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ ไม่ยอมเสียเปรียบใคร

สิ่งเขาคาดหวังจะได้แฟน
ที่จงรักภักดีต่อเขา ซื่อสัตย์ต่อเขา รักเขายิ่งกว่าอะไรทั้งหมด แม้ว่าตัวเขาเอง อาจจะเจ้าชู้ก็ได้ หรืออาจไม่ซื่อสัตย์ก็ได้ แต่ก็คาดหวังว่าแฟนจะต้องซื่อสัตย์จริงใจต่อเขาเป็นอย่างมาก เขาคาดหวังจะให้แฟนเป็นอย่างที่เขาชอบ เป็นอย่างที่เขาต้องการ รักเขาอย่างไม่มีข้อแม้ รักเขาอย่างทีเขาเป็น รักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ เขาไม่ได้คาดหวังผู้หญิงเก่ง แต่คาดหวังผู้หญิงที่ไว้วางใจเขา เชื่อฟังเขา เขาสอนอะไร แนะนำอะไร ต้องเข้าใจและทำตามที่เขาแนะนำได้ ถ้าแฟนทำผิด เขาอาจจะไม่ให้อภัย หรืออาจจะลงโทษ เพราะว่าเขารู้สึกผิดหวังที่แฟนไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้ เขาจะรักคุณเพราะคุณเป็นได้อย่างที่เขาต้องการ ถ้าคุณเปลี่ยนไป ไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังหรือต้องการ เขาจะรู้สึกผิดหวัง หรืออาจรับไม่ได้ก็ได้

ผู้ชายที่รักแมว
จะรักคุณอย่างที่คุณเป็น เขาจะรักในความเป็นตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะดื้อ จะแสนงอน จะเอาแต่ใจ ใจน้อย ขี้อ้อน เขาก็จะรักคุณอย่างที่คุณเป็น คุณไม่จำเป็นต้องคอยเอาอกเอาใจเขาตลอดเวลา ขอแต่ให้คุณรักเขาออกมาจากใจ รักเขาอย่างที่เขาเป็นเช่นกัน คุณต้องไม่เสแสร้ง หรือไม่ใช่รักเขา เพราะเขาให้อะไรคุณได้ทุกอย่าง หรือไม่ใช่รักเขาด้วยเหตุผลอะไร แต่รักเพราะรัก รักเพราะเขาเป็นเขา ชายหนุ่มที่รักแมว จะให้อิสรภาพแก่คุณ คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องฝืนใจทำอะไรเพื่อเขาผู้ชายที่รักแมว ชอบผู้หญิงที่นุ่มนวล แม้ว่าจะเจ้าอารมณ์หรือแสนงอนเอาแต่ใจ เขาก็รับได้ และเข้าใจคุณได้เสมอ เขาชอบผู้หญิงที่มีระดับ ดูสง่างาม ชอบให้ผู้หญิงแสดงความรักที่มีต่อเขา ผู้ชายที่รักแมว อยากรู้สึกอบอุ่นและมั่นคง บางครั้งก็อยากให้ผู้หญิงปกป้องเขา เข้าข้างเขา เข้าใจเขา จงรักภักดีต่อเขาผู้ชายที่รักแมว จะชอบผู้หญิงที่สะอาด รักการแต่งตัวสวยงามตามแบบที่เหมาะกับเธอ เขาจะไม่เสียดายเงินค่าเสื้อผ้าและเครื่องสำอางค์ของผู้หญิง เขาอยากให้แฟนของเขาสวยเสมอ และ ดูดีเสมอ

สิ่งเขาคาดหวังจะได้แฟน
คุณต้องช่วยเหลือตนเองได้ เขาชอบผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงฉลาด ผู้หญิงที่คิดเองเป็น ไม่ต้องเป็นภาระของเขา ผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ แก้ปัญหาเองได้ และดีได้ด้วยตนเอง ถ้าเขาทำผิด คุณลงโทษเขาได้ เขาจะพยายามแก้ไขและปรับปรุงตัว เพื่อทำให้คุณพอใจ ผู้ชายที่รักแมว เป็นนักรักที่ยิ่งใหญ่ แสนจะโรแมนติก เขาจะพยายามเอาอกเอาใจแฟน ทำให้แฟนมีความสุขและพอใจมากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ เขาไม่เอาแต่ใจตัวเอง เขาปรับตัวให้เข้ากับผู้หญิงได้ดีมาก ผู้ชายที่รักแมวจะทำให้แฟนมีความสุขได้มากกว่าผู้ชายที่รักหมานะ แต่ถ้าเขารักทั้งแมว และรักหมาด้วย ก็ไม่ต่างกันมาก แต่ต้องรักแมวมากกว่าหมา