กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

กู่กาสิงห์  จังหวัดร้อยเอ็ด

กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปราสาทกู่กาสิงห์ เป็นปราสาทในศิลปะบาปวน ประกอบด้วยปราสาทอิฐ 3 หลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปราสาทหลังกลางมีมณฑปยื่นออกมาด้านหน้า ส่วนปราสาทหลังเหนือและหลังใต้กลับไม่มีมณฑป hawaiimesa.org

ที่ด้านหน้าเยื้องไปทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ปรากฏบรรณาลัย อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งมีโคปุระอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก นอกกำแพงดังกล่าวยังมีสระน้ำล้อมอีกชั้นหนึ่ง

ปราสาทประธานทั้งสามหลังสร้างขึ้นด้วยวัสดุผสม คือ ส่วนผนังก่อด้วยอิฐ แต่ส่วนที่ต้องสลัก เช่น ลวดบัวเชิง ทับหลัง ฯลฯ กลับสลักด้วยหิน การใช้วัสดุผสมนี้ปรากฏอย่างสม่ำเสมอในศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย

ครรภคฤหะประดิษฐานศิวลึงค์ ส่วนที่มณฑปปรากฏโคนนทิ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในลัทธิไศวนิกาย อย่างไรก็ตามทับหลังที่พบที่นี่ส่วนมากเป็นทับหลังแบบบาปวนที่ตรงกลางสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประทับเหนือหน้ากาล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เทพเจ้าที่สำคัญที่สุดของปราสาทอาจไม่จำเป้นต้องปรากฏมากที่สุดบนที่พบ ร ศาสนสถานแห่งนั้นๆก็ได้
จากการขุดแต่ง ได้ค้นพบ เครื่องประดับทองคำรูปนาค 5 เศียรและแผ่นทองคำซึ่งใช้ในการวางศิลาฤกษ์ จากรูปแบบศิลปะสามารถกำหนดอายุอยู่ในสมัยบาปวนเช่นเดียวกับตัวปราสาท ปัจจุบันนี้โบราณวัตถุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ดCopyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา