Recent Posts

ข้อมูลแนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลแนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตู เมืองขึ้น 11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้ […]

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 80 ก.ม มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิล […]

ผาหำหด คำพอุง

ผาหำหด คำพอุง

ผาหำหด คำพอุง24thminute.com (ห่างจากน้ำจ้าก 1 กิโลเมตร) ผาหำหด เป็นหน้าผาสูงชันลึก 700 เมตรไม่มีที่เกาะเกี่ยว เวลาที่ โชงกดูหน้าผาแต่เวลาไปถึงหน้าผาทุกคนก็อยากที่ จะมองดูข้างล่างเวลามองสงไปจึงทำให้รู้ […]

กู่กาสิงห์  จังหวัดร้อยเอ็ด

กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปราสาทกู่กาสิงห์ เป็นปราสาทในศิลปะบาปวน ประกอบด้วยปราสาทอิฐ 3 หลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปราสาทหลังกลางมีมณฑปยื่นออกมาด้านหน้า ส่วนปราสาทหลังเห […]

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในบริเวณบึงน้อยติดกับบึงพลาญชัยด้านทิศตคะวันตกเฉียงใต้ บนถนนสุนทรเทพ หน้าวัดบึงพระลานชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม […]


Copyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา